อัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.3%
หมายเหตุ: รายได้ปี 2557 รายงานตามงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ และเป็นรายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

* เฉพาะอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA

  งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม
2557 2558 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,874.03 2,126.99 1,419.33
สินทรัพย์รวม 6,378.01 7,347.59 10,460.16
หนี้สินหมุนเวียน 1,611.68 2,563.13 2,570.40
หนี้สินรวม 4,689.08 5,330.18 5,304.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,688.93 2,017.41 5,155.59
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,184.00 5,416.42 5,815.15
รายได้จากธุรกิจการดูแลสุขภาพ 307.50 357.82 394.46
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 23.22 12.43 19.06
รายได้รวม 5,514.72 5,786.67 6,228.67
กำไรขั้นต้น 1,536.61 1,527.78 1,710.25
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา 1,185.38 1,152.76 1,121.06
กำไรสำหรับปี 559.14 581.82 543.99
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 538.24 551.83 511.15
กำไรต่อหุ้น - บริษัทใหญ่ (บาท) 0.90 0.87 0.69
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.16 0.83 0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.94 0.76 0.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.78 2.64 1.03
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.18 5.69 4.98
อัตราการเติบโตของรายได้ 7.7% 4.9% 7.6%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 78.6% 2.5% -7.4%
อัตรากำไรขั้นต้น 27.9% 26.4% 27.5%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 9.8% 9.5% 8.2%
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น  38.9% 34.0% 15.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.5% 8.5% 6.1%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.86 0.86 0.71

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินปี 2557 รายงานตามงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ ซึ่งมีจุดประสงค์คือใช้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง