รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2559 มีดังนี้

รายชื่อ ก่อนเสนอขายหุ้น IPO หลังเสนอขายหุ้น IPO
จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มครอบครัววนาสิน 240,576,387 31.47 240,576,387 28.33
- นางจารุวรรณ วนาสิน 82,096,362 10.74 82,096,362 9.67
- นางณวรา วนาสิน 48,843,163 6.39 48,843,163 5.75
- นายแพทย์บุญ วนาสิน 5,801,848 0.76 5,801,848 0.68
- นายจอน วนาสิน 10,837 0.0014 10,837 0.0013
- นางสาวนลิน วนาสิน 10,837 0.0014 10,837 0.0013
WJ International Hospital Management Co., Ltd./1 60,000,000 7.85 60,000,000 7.07
Global Health Investment Co., Ltd/2 43,813,340 5.73 43,813,340 5.16
กลุ่มครอบครัวอุนนะนันทน์ 58,710,970 7.67 58,710,970 6.91
- นายแพทย์อำนวย อุนนะนันทน์ 43,510,970 5.69 43,510,970 5.12
- นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์ 5,200,000 0.68 5,200,000 0.61
- นางสาวอโรรา อุนนะนันทน์ 5,000,000 0.65 5,000,000 0.59
- นางสาวอลิสา สิมะโรจน์ 5,000,000 0.65 5,000,000 0.59
กลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์ 32,625,000 4.27 32,625,000 3.85
- คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 18,046,582 2.36 18,046,582 2.13
- ดร.อาษา เมฆสวรรค์ 9,161,755 1.20 9,161,755 1.08
- นายศิธา เมฆสวรรค์ 5,416,663 0.71 5,416,663 0.64
ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น 432,167,643 56.58 432,167,643 50.90
รวมจำนวนหุ้น 764,080,000 100.00 764,080,000 89.99
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน/3 - - 85,000,000 10.01
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ - - 849,080,000 100.00

หมายเหตุ:

  1. WJ International Hospital Management Co., Ltd จัดตั้งที่ประเทศฮ่องกง
  2. Global Health Investment Co., Ltd จัดตั้งที่ประเทศฮ่องกง
  3. ยังไม่รวมการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ